Cas TB (TPM+) traités et guéris

ZONETrim. III 2020Trim. IV 2020Trim. I 2021Trim. II 2021Trim. III 2021Trim. IV 2021Trim. I 2022Trim. II 2022Trim. III 2022Trim. IV 2022Trim. I 2023Trim. II 2023
Aioun121089611973015154
Tamchikitt000000000000
Koubeni3273639453102
Tintane111167342109143
Touil000000000000
TOTAL26232119151820123527399